نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.
Flag of Sverdlovsk Oblast.svg

سوردلوفئسک یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د أفتونئشین ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر یئکاترینبوٙرگە.

سأرچئشمەڤیرایئشت