نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

آندرئی آرنسئن یئڤیچ تارکوفسکی چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی (ڤئ دی ئوٙماە د ۴ آڤریل ۱۹۳۲ - د دونیا رأتە د ۲۹ دئسامر ۱۹۸۶) کاردیارکون و فیلم راسکون جادیار روٙسی بی. داسوٙن فیلمیا ڤئ بیشتئر یأشنایی کاری و روٙشنایی گأری سی آئم بییە.

آندرئی تارکوفسکی
Andrei Tarkovsky.jpg
ڤ دیر اۊمائٱ آندرئی آرنسئن یئڤیچ تارکوفسکی
1932
راڤراژیئ، روٙسیە شورأڤی، شورأڤی
د دونیا رٱتن 1986
پاریس، فأرانسە
کاٛسم فیلم راسکو
سالیٛا کونشتکاری 1958–86
هومسریٛا ئیرما راڤش (1957–70)
لاریسا کیزیلوڤا (1970–86)


سأرچئشمەڤیرایئشت