اْلٛیزابت دۏئماْنڳلٛیسی: Elizabeth II) (اْلٛیزابت ٱلکساندرا مری؛ ڤ دیر اۊمایٱ د ۳۱ نورۊزما ۱۳۰۵ ٱفتاوی ھومٱراڤٱر ڤا ۲۱ آڤریل ۱۹۲۶) ملٱکٱ پاتشایی مٱشرۊتٱ ۱۶ تا ڤلات خودسلادار کاْ ڤا نوم ڤلاتیا ھومبٱر نوم دؽار بیئنٱ ۉ سٱردیڤونکار ساڤار ۵۴ ٱندومی ڤلاتؽا ھومبٱر ٱ. ڤ سٱردیڤونکار ڤلاتؽٱ ڤابٱستٱ د تاجٱم ھؽ.[۱][۲] ڤ بلنڳتری گات پاتشایی د مؽنجا پاتشایا ۉ ملٱکٱیا ڤلات بریتانیا نٱ دارٱ. رۊز چارشٱمٱ، ۱۸ شنیارۊن ۱۳۹۴ (۹ سپتامر ۲۰۱۵ زایشتی)، ۶۳ سال ۉ ۲۱۶ رۊز د پاتشایی ڤٱ گوئارسی ۉ چنی بی کاْ ڤ بلنڳتری گات پاتشایی د ڤلات بریتانیا ک تا اؽ گات مال ملٱکٱ ڤیکتوریا، ملٱکٱ بریتانیا د سدٱ نیزٱئم بی نؽا ڤ دما سٱر خوش .

اْلٛیزابت دۏئم
Elizabeth II in Berlin 2015.JPG
۶ فڤریٱ ۱۹۵۲ – تا ایساْ
تاج نیائن ۲ جوئٱن ۱۹۵۳
نومگٱ پاتشایا بریتانیا جورج شٱشم
ڤارث تاج ۉ تٱخت چارلز، شازادٱ ڤلز
نوخوس ڤٱزیرچوٙأ:جگایی ساٛلٛ نومگٱ بٱکؽت
ڤ دیر اومایٱ د 1926
۱۷ خؽابوݩ بریتون، مئ فر، لندن، بریتانیا
هومسر شازادٱ فیلیپ، دۊک اْدینبرا د ۲۰ نوڤامبر ۱۹۴۷
بٱچٱیا
Detail

چوٙأ:نومگٱ سادٱ

کاخ ڤینرز
بوئٱ جورج شٱشم
دا اْلٛیزات، شٱربانۊ دا
مٱزهٱب

کلٛسیا اْنڳلٛیس

کلٛیسا اْنڳلٛیس

زهشتڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت

  1. Relationship with the Crown - Guernsey
  2. http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/QueenandCrowndependencies/ChannelIslands.aspx