اْمراتۊری بریتانیااْنڳلٛیسی: British Empire) کوملۊس موستٱمرٱیا ۉ ڤلاتؽا و راساگٱیایؽ هؽسن کاْ ھان زؽر نٱخیز پاتشایی یٱکاگرتٱ بریتانیا ایسنی ای اْمپراتۊری د سدٱ یا ۱۶ ۉ ۱۷ رٱڤٱندؽاری بی ۉ تا آخر سدٱ بیسم نها داشت. اْمپراتۊری د گات نازار خوش گٱپتری اْمپراتۊری تۊل ڤیرگار ۉ دۏنیا بی. جاگٱپی اؽ اْمپراتۊری د سال ۱۹۲۲ بؽشتر د ۳۳ ملٛیوݩ کیلٛۊمتر چارسیک بی ۉ نوفۊسش بؽشتر د ۴۵۰ ملٛیوݩ کأس بی.

اْمپراتۊری بریتانیا
جاگٱیایؽ کاْ رٱنڳ سۏر دارٱن ھان زؽر نٱخیز ڤلات بریتانیا
جاگٱیایؽ کاْ رٱنڳ سۏر دارٱن ھان زؽر نٱخیز ڤلات بریتانیا


سرچشمٱڤیرایئشت