اٛد پاک یا اٛد قؽام یٱکؽ د رۊزؽا تٱتیلٛ د سال مٱسیی کاْ ھومبراوؤٱرٱ ڤا یٱکؽ د یاٛشٱمٱیا مونڳ مارس یا آڤریل . مٱسییا چنی ٱتقات دارٱن کاْایسا مٱسیناْ د اؽ رۊز کٱشینٱ ڤ سٱلٛیب دوؤرتٱ د نۊ زنٱ بیٱ .

اٛداْ پاک
Resurrection (24).jpg
جۊر مٱسیی، رٱزیشتی
موهم بیئن جٱشناْ رٱستاخیز ایساْ
جٱشنیا نازارکاری خوینٱ اٛداْ پاک
رسم و روسۊم نماز
ڤیرگار ۲۲ مارس, ۲۵ آوریل, date of Easterچوٙأ:Infobox holiday/wd
هومپیڤٱند ڤا اٛد پٱساٛ، چوارشٱمٱ خاکشتٱر

سرچشمٱڤیرایئشت