نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

تاؽلٱند ڤا نوم جاڤٱنٱ شایی تاؽلٱند ۉ نوم دماییسیام، یاٛ ڤلاتؽٱ کاْ ها د راساگٱ چی مؽناوٱ ۉ چین کاْ ها د هارگٱ ٱفتاوزنوݩ آسیا. اؽ ڤلات د لٛا شومال ڤا ڤلاتؽا کامبوج ۉ لائۊس، ۉ د لٛا ٱفتاوزنوݩ ڤا ڤلاتؽا لائۊس ۉ کامبوج، د لٛا هارگٱ ڤا ڤلات مالزی ۉ بوریک آو تاؽلٱند، ۉ د لٛا ٱفتاونشیݩ ڤا ڤلات برمٱ ۉ دٱریا آندامان هومسائٱ. زڤون جاڤٱنٱ اؽ ڤلات زڤون تاؽلٱندیٱ، پاتٱخت ۉ پورنفۊس ترین شٱئر اؽ ڤلات شٱئر بانکوک ٱ ۉ دین نزیک ڤاْ ۹۵ دٱرسٱد د مٱردم اؽ ڤلات بۊداییٱ.

پاتشایی تاؽلٱند
ราชอาณาจักรไทย
Ratcha-anachak Thai
شوعار
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
Chat, Satsana, Phra Maha Kasat
"Nation, Religions, King"
سورۊ زایارٱییPhleng Chat Thai
(اینگیلیسی: "Thai National Anthem")

سورۊ پاتشاییSansoen Phra Barami
(اینگیلیسی: "Thai Royal Anthem")
جاگٱ تاؽلٱند  (green) در ASEAN  (dark grey)  —  [Legend]
جاگٱ تاؽلٱند  (green)

در ASEAN  (dark grey)  —  [Legend]

پاتٱختبانکوک
13°45′N 100°29′E / 13.750°N 100.483°E / 13.750; 100.483
Largest city Bangkok
زڤون(یٛا) جاڤٱنٱ Thai[۱]
ٱقلیتیا;(2009)
نوم ڤلاتمٱندی Thai
Siamese (archaic)
دۉلت Constitutional monarchy under military junta
 -  Monarch Bhumibol Adulyadej
 -  Prime Minister Prayut Chan-o-cha
آزگٱ قانون دیاری National Assembly (currently dissolved)
Formation
 -  Sukhothai Kingdom 1238–1448 
 -  Ayutthaya Kingdom 1351–1767 
 -  Thonburi Kingdom 1768–1782 
 -  Rattanakosin Kingdom 6 April 1782 
 -  Constitutional monarchy 24 June 1932 
 -  Current constitution 22 July 2014 
جاگٱپی
 -  کۊملۊس ۵۱۳٬۱۲۰ کیلۊمتر چارسیک (51st)
۱۹۸٬۱۱۵ مایل چارسیک 
 -  درسد اۉیا 0.4 (2,230 km2)
نوفۊس
 -  2014 نئهابینی 67,091,120 (20th)
 -  سراٛشماری  2010 64,785,909[۲] 
 -  تٱپسن نوفۊس 132.1/کیلۊمتر چارسیک (88th)
۳۴۲/مایل چارسیک
تولید ناخالس میٛنجاڤلاتی (PPP) 2015 نئهابینی
 -  کوملۊس US$1.107 trillion (22nd)
 -  تولید سرونٱ US$16,081 
تولید ناخالس میٛنجاڤلاتی:GDP (نومی) 2015 نئهابینی
 -  کوملۊس US$373.536 billion 
 -  سرونٱ تولید ناخالس US$5,426 
Gini (2010) 39.4 
جادیارکون گٱپ کلۊنکاری آئم (2013) 0.722 (89th)
یٱکال پیل Baht (฿) (THB)
راساگٱ گاتی ICT (سائت حهونی+7)
لا راننٱیی left
پۊشگر اینترنتی
رازینٱ تلفون +66

نومڤیرایئشت

نوم تاؽلٱند د نوم لٛون تایی کاْ فرٱترین نوفۊس اؽ ڤلات ناْ د خوش دارٱ.

سؽاسٱت ۉ دۉلٱتڤیرایئشت

سامونٱ هوکۊمٱتی اؽ ڤلات پاتشایی مٱشرۊتٱ آ کاْ پاتشا ها ڤارۏترین جاگٱ ۉ نوخوس ڤٱزیر کاْ بؽشتر کارؽا دۉلٱت ناْ ٱنجومکاری مؽکٱ.

آموختارکاریڤیرایئشت

بٱرکنوݩ سؽوسیڤیرایئشت

 
نٱشخٱ ڤلات تاؽلٱند

نومگٱ بٱرکنوݩ سؽوسی ڤلات تاؽلٱند

  • شومال (سۉز)
 1. چیانگ مای
 2. چیانگ رای
 3. لامپانگ
 4. لامفون
 5. مای هونگ سون
 6. نان
 7. فایاڤ
 8. فرای
 9. اوتارادیت
  • هارگٱ
 1. چومفون
 2. کرابی
 3. ناخۊن سی ساممارات
 4. ناراسیڤات
 5. پاتانی
 6. فانڳ نگا
 7. فاتالونگ
 8. پوکت
 9. رانونگ
 10. ساتون
 11. سونگخلا
 12. سۊرات سانی
 13. ترانگ
  • مؽنجا(زٱرد)
 1. آنگ سونگ
 2. آیوتسایا
 3. بانکوک
 4. چای نات
 5. کامفائنگ فت
 6. لۊپبۊری
 7. ناخون نایوک
 8. ناخون پاتوم
 9. نونتابوری
 10. فرا ناخون سی آیوتایا
 11. پراتچۊاب خیری خان
 12. ساموت پراکان
 13. ساموت ساخون
 14. ساموت سونقخرام
 15. سارابۊری
 16. سینڳ بۊری
 17. سۊپان بۊری
 18. یوتای سانی
 1. کامفائنڳ فیت
 2. ناخون ساڤان نان
 3. فتچابۊن
 4. فیچیت
 5. پیتسانولوک
 6. سوخوسای
  • راساگٱ شومال ٱفتازنوݩ
 1. ٱمنات چارڤین
 2. بۊری رام
 3. چایافوم
 4. کالاسین
 5. خۊن کاین
 6. لۊیی
 7. ماها ساراخام
 8. مۊکداهان
 9. ناخون فانوم
 10. ناخون راتچاسیما
 11. نۊنگ بۊا لامفو
 12. نۊنگ خای
 13. روی ات
 14. ساکون ناخون
 15. سی سا کاٛت
 16. سورن
 17. ڤوبۊن راتچاسانی
 18. ڤودۊن سانی
 19. یاسۊسۊن
  • ٱفتازنوݩ
 1. چاچوینگسسو
 2. چانتابۊری
 3. چۊنبۊری
 4. براچینبۊری
 5. رایونگ
 6. سا کایو
 7. ترات
  • ٱفتاونشیݩ
 1. کانچانابۊری
 2. راتچابۊری
 3. تاک

ڤلات شناسیڤیرایئشت

اؽ ڤلات ڤا جاگٱپی نزیک د ۵۱۳ هزار کیلٛۊمتر هدۊد ۶۴ مئلٛوݩ کٱس ها دش .

 • جاگیری ڤلات نشینی: پاؽموݩ ٱفتاوزنوݩ آسیا(۱۵ گرینج شومالی ۉ ۱۰۰ گرینج ٱفتاوزنوݩ- نیمکوراٛ شومالی)
 • جاگٱپی: ۵۱۳٫۱۱۵ کیلٛۊمتر چوارگۊش
 • هومسایا: میانمار د ٱفتاونشیݩ ۉ شومال- لاوس د شومال ۉ شومال ٱفتاونشیݩ- کامبوج د پاؽموݩ ٱفتاوزنوݩ ۉ مالزی د پاؽموݩ
 • مٱرزؽا زمینی: ۴۸۶۴ کیلٛۊمتر
 • مٱرزؽا آویی: ۳۲۱۹ کیلٛۊمتر
 • آو ۉ هٱڤا: آو ۉ هٱڤا گٱرمسؽری ڤا ساْ فٱسلاْ فٱرخدار گٱرم ۉ هۏشگ، بارونی ۉ هۏنک
 • سرچشمٱ یا تٱبیعی: کاوچو، قٱلع، تٱنگستٱن، تٱختٱ یا چۊیی، سئرپ، بٱرداْ گٱچ، زغال بٱرد، فلوراید، زمینؽا کشاڤٱرزی
سٱرتاسٱر نما د بال ۉ فرا نٱنڳ د کرابی، تاؽلٱند

اومۊریڤیرایئشت

 • ڤ دٱر داٛینیا موهم : موشیݩ- کۊلٛر - برنج ۉ چیا کشاڤٱرزی - پرتال ۉ چیا نٱسوجی - چیا آویی ۉ هٱردنیا دٱریایی - ترانزیستور ۉ چیا ٱنجومیاری
 • ڤامؽݩ آوردنیا موهم: سۊخت (نٱفت ۉ گاز) - مٱڤاد خوم
 • سٱنایٱ: موشیݩ راس کنی- ڤلاتگٱردی- نٱسوجی ۉ پرتال- کشاڤٱرزی - نۊشابٱ راس کنی- تموکۊ- سیمان - سٱنایٱ سۉئک چی بٱردیا قیمٱتی - چیا بٱرقی- تیکٱ یا ٱنجومیار- مداریا کوملۊسی- دۏئمی تٱنگستٱن راس کن د دۏنیا ۉ سئمی قٱلع راس کن د دۏنیا
 • چیا کشاڤٱرزی: برنج - نشاستٱ کاساو یا مانیوک - کاوچو- ناٛشکٱر - زۏرٱت - نارگیلٛ - سۉیا
 • پیلٛ: بات (Baht) - هٱر دۏلٛار اْمریکا تٱقریبٱن هومبراوٱر ڤا ۳۰ باتٱ ۉ هٱر بات هومبراوٱرٱ ڤا ۱۱۵ تئماْ

گرینج دیاریا اومۊریڤیرایئشت

 • پیلٛ : بات (= ۱۰۰ ساتانگ)
 • نرخ هومبراوٱری بات ڤا هٱر دۏلٛار: هٱر دۏلٛار هومبراورٱ ڤا ۳۱ بات (اوردیبهشت ۱۳۹۲)
 • میزون چیا راس بیٱ د مؽنجا ڤلات: ۷/ ۱۲۱ملٛیارد دۏلٛار(۲۰۰۲)
 • تۉلٛیداْ ناخالس مؽنجا ڤلاتی: ۶/۴ دٱرسٱد(۲۰۰۰)، ۸/۱دٱرسٱد(۲۰۰۱)، ۹/۴دٱرسٱد(۲۰۰۲)
 • نرخ تڤٱروم: ۵/۱ دٱرسٱد (۲۰۰۰)، ۷/۱دٱرسٱد (۲۰۰۱)، ۴/۱دٱرسٱد(۲۰۰۲)
 • نرخ بؽکوری:۹/۲ دٱرسٱد(۲۰۰۳)
 • آزا کار: ۳۴ مئلٛوݩ کٱس
 • ڤ دٱر داٛین: ۶/۶۹ ملٛیارد دۏلٛار(۲۰۰۰)، ۱/۶۵ ملٛیارد دۏلٛار(۲۰۰۱)، ۸/۶۸ملٛیارد دۏلٛار(۲۰۰۲)، ۲/۸۰ملٛیارد دۏلٛار (۲۰۰۳)
 • ڤا مؽݩ آوردن: ۱/۶۲ ملٛیارد دۏلٛار (۲۰۰۰)، ۷/۶۱ ملٛیار دۏلٛار(۲۰۰۱)، ۲/۶۴ملٛیارد دۏلٛار(۲۰۰۲) ۉ ۷۵ ملٛیارد دۏلٛار (۲۰۰۳)
 • هومبٱر ڤاری تجوری:۵/۷ملٛیارد دۏلٛار(۲۰۰۰)، ۴/۳ملٛیارد دۏلٛار(۲۰۰۱)، ۶/۴ ملٛیارد دۏلٛار(۲۰۰۲) ۉ ۲/۵ملٛیارد دۏلٛار (۲۰۰۳)
 • بدؽکوری ڤ دٱر د ڤلاتی: ۱۳/۶۷ ملٛیارد دۏلٛار (۲۰۰۱)
 • سٱرمایٱ هاسدنی ڤ دٱر د ڤلاتی: ۵/۱ ملٛیارد دۏلٛار (۲۰۰۲)
 • بؽترین جنسیا ڤ دٱر داٛئنی: لٛٱڤازم بٱرقی ۉ اْلکترونیک، مٱنسۊجات، موشیݩ، خوراکیا کونسرڤ بیٱ، مورغ، شئکٱر، ماٛگۊ، برنج، کاوچو، زۏرٱت ۉ بٱردیا قاٛمٱتی
 • بؽترین جنسیا ڤا مؽݩ آوردنی: خوراک ۉ غٱلات، لٛٱڤازم هوناٛیی، مٱڤاد شیمیایی، فۊلاد، موشینالات، سۊخت ۉ رغوݩ
 • گٱپ تریݩ شریکیا تجوری: جاپون، ڤلاتؽا یٱکاگیر کرداٛ اْمریکا، مالزی، سٱنڳاپۊر، یٱکاگیری جا اورۊپا
 • بۊجٱ:سال ۲۰۰۰ (۸۶۰۰۰۰ مئلٛوݩ بات) کٱمکٱسری بۊجٱ هومبراوٱر ڤا ۱۲ ملٛیارد بات، سال ۲۰۰۱ (۹۱۰۰۰۰ هزار مئلٛوݩ بات) کٱمکٱسری بۊجٱ ۱۰۵ ملٛیارد بات ۉ سال ۲۰۰۲ ڤ ٱنازٱ ۱۰۲۳ ملٛیارد بات کاْ هومبراوٱرٱ ڤا ۲۵ ملٛیارد دۏلٛار.
 • بؽترین سرچشمٱ یا دروماٛ ٱرزی : ڤ دٱر داٛئن، ڤلات گٱردی ۉ سٱرمایٱ هاسدنی ڤ دٱر د ڤلاتی
 • دروماٛ ڤ دٱس اومایٱ د جٱنبٱ کوری د تۉلٛید ناخالس زایاراٛیی هساو مۊئٱ.

آزڤیرایئشت

 • آمایٱ یا سابت بیاٛ نٱفت: ۶/۳۵۱ مئلٛوݩ بوشگٱ
 • چیا راس بیٱ ڤا نٱفتی: ۱۷۸۰۰۰ بوشگٱ د رۊز (۲۰۰۱)
 • تۉلٛید گاز تٱبیعی: ۸/۱۷ ملٛیارد متر چوارگۊش(۲۰۰۰)
 • مٱسرٱف نٱفت: ۷۵۹ هزار بوشگٱ د رۊز
 • ڤامؽن آوردن نٱفت خوم: ۷۸۸ هزار بوشگٱ د رۊز (بؽشتر د ڤلاتیا باریک آو فارس)
 • آمایٱ یا سابت بیاٛ گاز:۱۶۸/۱۲ تراٛلٛیون متر چوارگوش

خٱلکڤیرایئشت

هدۊد ۷۵ دٱرسٱد خٱلک اؽ ڤلات قۉم تایی، هدۊد ۱۴ دٱرسٱد هٱم چینی، ۳ دٱرسٱد مالایی ۉ باقی د خٱلکؽا کوچکترؽ چی مونیا، خمریا، ۉ خٱلکیا جۊر ڤا جۊرؽٱن.

زڤونڤیرایئشت

زڤون تاؽلٱندی یٱکؽ د دمادارتریݩ زڤونیا ٱفتاوزنوݩ هوم پاٛڤٱند آسیا ئٱ ۉ بؽشتر خاک ڤلات تاؽلٱند د اؽ زڤون هٱچایٱ مؽکٱن ڤٱلٛی ڤا یاٛ زڤونیاؽ هٱنی هٱم د اؽ ڤلات هٱچایٱ مۊئٱ کاْ نفۊس کٱمترؽ دارٱن. تاؽلٱندی زڤون جاڤٱناٛ اؽ ڤلاتٱ ۉ ٱلاٛفبا مٱسخۊس خوشاْ دارٱ.

سرچشمٱڤیرایئشت