تٱپسن نفۊس رٱیؽ ئٱ سی سٱنجش نفۊس د ڤاهد جاگٱپی یا ڤاهد هٱجم کاْ تاایساْ گلٛؽا فراٛ د مۉرد مۉجۊدات زنٱ ڤ ڤیژٱ آیم ڤ کار بٱستٱ بیٱ.

تیچساٛیی نفۊس جهوݩ د سال ۱۹۹۴ زارۊیی.
جانیا:Density.PNG
فورمۊل ڤ دٱس اوئردن تٱپساٛیی

‌‌ڤاهد تٱپسن نفۊس کٱس ڤ کیلٛۊمتر چارسیک ٱ؛ یٱنؽ د سۊرٱت کٱسر، شمار ٱفراد ڤ هٱسب "نٱفٱر" ۉ د مٱخرٱج کٱسر، جاگٱپی ڤ هٱسب "کیلٛۊمتر چارسیک" ٱ کاْ د نٱتیجٱ ڤاهد تٱپسن نفۊس مۊئٱ کٱس ڤ "کیلٛۊمتر چارسیک".


سرچشمٱڤیرایئشت