نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

جاییزه نوول معتورتری جاییزه دونسمنی هئ که می ئینش وه دونسمن. جاییزه نوول د سال ۱۸۹۵، د وصیت کارخونه دار و کمیادو نه سوئدی، آلفرد نوبل که بیشتر وه نه سی راس کردن دیلامیت مئ شناسن دوروس بیه .


سأرچئشمەڤیرایئشت