نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.
جدول پشت سریک کای عناصر

جدول پشت سریک کاری عنصریا شیمیایی، نمائشت جدولی عنصریا شیمیایی د اساس عدد اتمی، آرائشت الکترونی و و خصوصیات شیمیایی ونونه.

سرچشمهڤیرایئشت