جیٛمز کۊکاْنڳلیسی: James Cook) یاٛ گلٛ دریاگٱرد ۉ دیارجۊر بریتانیایی بی. ڤ ساٛ گلٛ سٱفٱر نازار ناْ فٱرمۊنیاری کرد ک د ڤنو بؽشتر میناڤٱ یا ٱسلی جٱھۊن آڤ بی دٱنڳ – چی اوستارالیا، نیۊزیلٱند ۉ ھاڤایی- دیارجۊری و نٱشقٱ ڤرداری بیین. ڤ یاٛ گلٛ آیم زٱلٱ دار بییٱ. دۊنسمٱنیجا جیٛیمز کۊک سی شانازی ڤ د شٱر تانزڤیل اوستارالیا رٱڤٱندیاری بیٱ.

کاپیتان جیٛمز کۊک
Captainjamescookportrait.jpg
ڤ دیر اومایٱ 1728
مارتون (د گات ایسنی میدلزبۊرگ) یورکشایر، اینگیلیسی
د دۏنیا رٱتن 1779
باریک اۉ کیلاککۊڤا، پاتشایی ھاڤایی
زایارٱڤٱندی بریتانیایی
آموختارکاری پوست گیت اٛسگۊل، گریٛیت آیتون
کاٛسم دیارجۊر، دریاگٱرد، ڤولات شناس
هومسریٛا اٛلیزابت بٱتس
بچٱیا جیٛمز کۊک، ناتانائیل کۊک، اٛلیزابت کۊک، جوزف کۊک، جورج کۊک، هوگ کۊک
دا بۊئٱ جیٛمز کۊک، گریس پاک
اْمزا James Cook Signature.svg

سرچشمٱڤیرایئشت