خألک نوم دیار

خلک نوم دیار د آئمیایی گوته موئه که سی بشریت کار فره نازاری انجوم دئنه چی ادیسون،زکریا رازی،گراهام بل،لوئی پاستور و.....