چوٙأ:Rtl خلک سامی د خلکیا ولات نشین راساگه قطوی وه نوم ساپمی (Sápmi) هئن، که ایسنی شامل دیردس شمال ولاتیا سوئد، نروژ، فنلاند، شپه جزیره کولا روسیه، و راساگه مرزی مینجا سوئد و نروج بوئه.

سامیا تنا خلک ولات نشین اسکاندیناوی هئن که د لحاظ بنچاقیا جهونی وه رسمیت اشناخته بینه، و سی یه شمالی‌تری خلک ولات نشین اوروپا اشمارده بوئن.[۱] زون ای خلک د زونیا سامی د لشک اورالی اهئ.

عسگ دونیڤیرایئشت

ولاتشناسیڤیرایئشت

اومۊریڤیرایئشت

رهزیشت و دینڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت

  1. http://whc.unesco.org/archive/websites/arctic2008/finland.html