خٱلک کورد، یٱکؽ د لٛون ایرانی ٱ کاْ ها د بٱرجایایؽ د مؽنجا ٱفتاوزنوݩ ۉ آسیا مؽنجایی ۉ د ایران دۏبؽشتر د ڤنو هان د شمال ۉ شمال ٱفتاونشیݩ ڤلات ایران.

کورد
چوٙأ:آرایٱ عٱسک دؽاری خٱلک کورد
زڤونؽا
کوردی
دین
دۏبؽشتر سونی، ۉ هنی شیعٱ ۉ تٱسٱڤوف ڤا کمترونٱیایی د مٱسیهیٱت ۉ جیدیٱت
جرغٱیا لۉنی ڤابستٱ

لٛونؽا هنی لٛونؽا ایرانی

(تالش • لٛۏر • فارس • بٱلۊچ • تات • گیلٛٱک • مازندرانی)

All population numbers are estimates by 3rd parties. Turkey, Iran and Syria do not track or provide population statistics.


سرچشمٱڤیرایئشت