نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

رئنئ دئکارت چوٙأ:ڤئ فأرانسئ یی (ڤئ دی ئوٙماە د ۳۱ مارس ۱۵۹۶ د دئکارت(آندرئ ئلوٙڤار) فأرانسە— د دونیا رأتە د ۱۱ فئڤریە ۱۶۵۰ د ئستوکھولم سوٙئد) یئ گئل ئشماردوٙنئسمأن و فیلسوٙف فأرانسئ یی بی.

رئنئ دئکارت
ڤ دی اۊمائٱ 1596
دئکارت، پاتئشایی فأرانسە
د دونیا رٱتٱ 1650
ئستوکھولم، سوٙئد
زایارٱڤٱندی فأرانسئ یی
گات فألسأفە سأدە 17
راساگٱ فألسأفە أفتونئشین
مٱسٱڤ کاتوٙلیک روٙمی
ڤیر و باڤٱرکو دئکارتیسم، ڤیرا عألقمأنی، فوٙنداسیوٙنالیسم، رأڤأندیار رأڤئشت دئکارتیسم
هاسیا نازار مئتافیزیک، مأنطئق، ئشماردوٙنئسمأنی، سئریشت دوٙنئسمأنی
ڤیردیارجایا ٱسلی سی یە کئ ڤیردارم ھیم، شأک دئکارتی، دأسگا تیارگە یا دئکارتی، دوٙکوٙنە یی دئکارتی، دألیلیا ڤوجوٙدی
اٛمزاسأرچئشمەڤیرایئشت

  1. "Jacques Bénigne Bossuet, French prelate and historian (1627–1704)" from the Encyclopædia Britannica, 10th Edition (1902)