رۊز خودسلاداری (اْنڳلٛیسی Independence Day) نوم یاٛ فیلٛم دونسمنی تٱخٱیولی د رولند امریش، نڤیسیار ۉ کارگٱردون آلمانی ٱ کاْ د سال ۱۹۹۶ زایشتی اْکران بیٱ.

سرچشمٱڤیرایئشت