زئشت یا زئشت شناسی یه گل د دونسمنیا پایه ئه که وا زئشت آئم و هر چی که زئشت داره ها د ارتواط.

مینۊنٱیا

نوم و نشوڤیرایئشت

تکاملڤیرایئشت

لشگیاڤیرایئشت

ونو لشگیا اصلی زئشت شناسین:

عسگدونیڤیرایئشت

سرچشمهڤیرایئشت