زمین شناسی یه گل دونسمنیه که وا شکل و بارت زمی، چیایی که راستش کردنه و ساختمونه زمین ها د ارتواط.

لایا زمین(۱)هسته مینونی(۲) هسته وه دری(۳) گوشته مینونی(۴) گوشته وه دری(۵) برد زمین (۶) پوسه

سرچشمهڤیرایئشت