نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

زون آلمانی یکی ز زونا هئن و اوروپایی هئ که د حونواده جرمانک د حساو میا و انگلیسی و زونیا راساگه اسکاندیناوی وا ای زون فامیل هئن

مؽنونٱیا

ڤیرگارچەڤیرایئشت

ولاتشناسی زون آلمانیڤیرایئشت

دستور زونڤیرایئشت

آلمانی مئن دنیاڤیرایئشت

نسیمونڤیرایئشت

مئن اینترنتڤیرایئشت

سرچشمهڤیرایئشت