ڤ آیم مایینٱ یا موئٱنٱس زٱن مۉئٱن. کلٱماٛ دوختر مٱمۊلٱن سی مایینٱیا جڤوݩ یا جئهال ڤ کار گرتٱ مۊئٱ ۉ اۊساْ د ری ڤ ری ڤٱ، کلٱماٛزٱن یا خونم (داسون موهترمانٱ تر) سی مایینٱیا بالغ ڤ کار گرتٱ مۊئٱ.

زٱن
Woman Montage (1).jpg
کشیاری سونٱتی دۏ زن اؽرونی د هٱشت‌ بهشت، اْسفاهوݩ، سدٱ ۱۷ زایشتی
نماد سٱیارٱ ناهید ۉ ڤنوس خودایا رۊمی، هٱمچنی اؽ نشو چی نشودؽاری سی «زٱن» ڤ کار گرتٱ مۊئٱ.

بونچٱک شناسیڤیرایئشت

کلٱماٛ زٱن د زڤون پٱلٱڤی ژن، د ٱڤستا هنی دماترجنی[۱] ۉ د اْنڳلٛیسی دمادار wifman هومبرڤٱر «آیم مایینٱ» بیٱ(د ری ڤ ریwerman کاْ هومبرابٱر آیم نرینٱ بیٱ) د او گات Man ۉ mann مٱنی خونسا داشتٱ ۉ تٱنڳؽا هومبرابٱر آیم بیٱ.

سرچشمٱڤیرایئشت

  1. نومچیانومٱ دهخودا