زڤون رومانیایی (د رومانیایی: limba română، گوتن: لیمبا رومناْ) یٱکیٛ د زڤون رۊمی ٱ کاْ نزیک ڤ ۲۴ تا ۲۸ ملیون هٱچایٱکار دارٱ کاْ د ٱسل هان د ڤلاتیٛا رومانی ۉ مۊلداڤی. رومانیایی زڤون جاڤٱنٱ رومانی، مۊلداڤی ۉ هٱنی آستوݩ خودسلادار ڤیوڤودینا د ڤلات سربستان ٱ.

رومانیایی
română
هٱچایٱ بیئنی د

دوبیشتر نفوس:

 Romania
 Republic of Moldova
زڤون ٱقلیٱت:
 آلبانی
چوٙأ:Country data Bulgaria
 Croatia
 Greece
 Hungary
 Italy
 Kazakhstan
 Macedonia
 Russia
 Serbia
 Spain
 Ukraine
زڤون مال د باریٛا:
هومبٱستیٛا شومالی و هارگٱ آمریکا
اورۊپا ٱفتاونشیݩ و اورۊپا هارگٱ
 Australia
 Canada
 USA
 Israel
 Germany

 New Zealand
راساگٱ هارگٱ ٱفتاوزٱنوݩ، میٛنجا اورۊپا ۉ ٱفتاوزٱنوݩ اورۊپا
شومارٱ هٱچایٱکوݩ

زۊن اول: ۲۴ ملیۊن کٱس

زۊن دویوم: ۴ ملیون کٱس  (ڤیرگار سیش نی)
هونڤادٱ زڤون
سامونٱ نیسٱنن ٱلفبا لاتین
رٱڤشت جاڤٱنن
زڤون میزونکاری بیٱ Academia Română
رارینٱیا زڤون
ISO 639-3 Variously:
ro – رومانیایی
rom – رومانیایی
ron – رومانیایی
Map Roumanophone World.png
راساگٱیایی کاٛ هٱچایٱکاریٛا رومانیایی هان د اۊچاٛ.

سرچشمٱڤیرایئشت