زڤون فرانساْیی یا فرانسٱ ((ای کٱلیمٱ ریشٱش ها د کٱلیمٱ فرانساْیی français ڤا ایٛ هال ۉ بار کٱلیمٱ «فرانسٱ» هومبٱراڤٱرٱ ڤا ڤلات فرانسٱ ۉ ریشٱش ها د کٱلیمٱ France. ایٛ کٱلیمٱ ها د شیڤاْسٱیایی چی «کلاس فرانسٱ» ۉ کٱلیمٱیایی هٱنی)) یٱکیٛ د زڤونیٛا رۊمی ئٱ کاْ هٱچایٱکاریٛا ایٛ زڤون نزیک ڤ ۱۳۶ ملیون کٱسن کاْ د ڤنو هان د سرتاسر عالم ۉ ای زڤون داڤاری شونٱ.

فرانساٛیی
français
هٱچایٱ بیئنی د گۊیان فرانسٱ، فرانسٱ، سۊئیس، بلجیک ۉ بیس ۉ شٱش تا ڤلات هٱنی زڤون جاڤٱنٱشوݩ زڤون فرانساْیی ٱ.
راساگٱ اورۊپا، اْمریکا، آفریقا، آسیا، و اوستارالیا
شومارٱ هٱچایٱکوݩ ۱۹۵٫۵۰۸٫۱۰۰ کٱس  (ڤیرگار سیش نی)
هونڤادٱ زڤون
سامونٱ نیسٱنن ٱلفبا لاتین
رٱڤشت جاڤٱنن
زڤون میزونکاری بیٱ رٱهزهشتگٱ زڤون فرانسٱ
رارینٱیا زڤون
New-Map-Francophone World.PNG

چیٛا زڤون فرانسٱڤیرایئشت

ٱلفبا زڤون فرانساْیی د پایٱ ٱلفبا لاتین ٱ ۉ بیس و شٱش نڤیسٱ سادٱ دارٱ. ڤا نڤیسٱیا سادٱ، نڤیسٱیا سریٱک «œ» و نڤیسٱیا رینشۊدار «à â è é ê ë î ï ô û» ٱم هان د ای هیل نڤشت لاتین.

کٱلیمٱیاڤیرایئشت

لٛۏری فرانساْیی گوتن کبکی گوتن فرانساْیی
فرانساْیی Français   [fʁ̥ãsɛ]   [fʁ̥ɒ̃sɛ]
اْنڳلٛیسی Anglais   [ãɡlɛ]   [ɒ̃ɡlɛ]
آری Oui (si when countering an assertion or a question expressed in the negative)   [wi]   [wi]
نٱ Non   [nõ]   [nõ]
سلام! Bonjour ! (formal) or Salut ! (informal) or "Allô" (Quebec French or when answering on the telephone) [bõʒu:ʁ]   [bõʒu:ʁ]
ایٛڤارٱ ڤ خاٛر! Bonsoir ! [bõswɑ:ʁ]   [bõswa:ʁ]
شۉ ڤ خاٛر! Bonne nuit ! [bɔn nɥi]   [bɔn nɥi]
خودا ڤادیارتۊ! Au revoir !   [ɔʁvwɑ:ʁ]   [o ʁəvwa:ʁ]
رۊزتۊ خوش با! Bonne journée !   [bɔn ʒuʁne]   [bɔn ʒuʁne]
لوتف بٱکیٛت S’il vous plaît (formal) or S’il te plaît (informal)   [s‿ɪl vu plɛ]   [s‿il vu plɛ]
منتبارم Merci [mɛʁsi]   [mɛʁ̥si]
خاهش میٛ کم De rien (informal) or Ce n’est rien (informal) ("it is nothing") or Je vous en prie (formal) or Je t’en prie (informal) or Bienvenue (Quebec) [də ʁjẽ]   [dœ ʁjæ̃]
فرٱ بٱڤٱخشیت Pardon or Désolé or Je suis désolé (if male) / Je suis désolée (if female) or Excuse-moi (informal) / Excusez-moi (formal) / "Je regrette"   [paʁdɒ̃] /   [dezɔle]   [paʁdõ] /   [dezɔle]
کی؟ Qui ?   [ki]   [ki]
چی؟ Quoi ? (←informal; used as "What?" in English)) or Pardon ? (←formal; used the same as "Pardon ?" in English)   [kwa]   [kwa]
چاْ گاتی؟ Quand ?   [kã]   [kɒ̃]
کوجا؟ Où ? [u]   [u]
سی چی؟ Pourquoi ?   [puʁ̥kwa]   [puʁ̥kwa]
نوم شئما چینٱ؟ Comment vous appelez-vous ? (formal) or Comment t’appelles-tu ? (informal) [kɔmã vuz‿aple vu]، [kɔmã t‿apɛl t͡sy]   [kɔmɑ̃ vuz‿aple vu] ،   [kɔmɑ̃ t‿apɛl ty]
نوم ماْ... ٱ. Je m'appelle...   [ʒə m‿apɛl]
کوم؟ Quel/Quels(pl.)/Quelle(fem.) [kɛl]
سی یٱ کاْ Parce que / Car   [paʁ̥skœ]   [paʁ̥skø]
سی یٱ کاْ à cause de [a kou̯z də]   [a koz də]
سی یٱ Donc [dõ:k]   [dõ:k]
گاسی Peut-être   [pœt‿aɪ̯tʀ̥]   [pøt‿ɛtʁ̥]
چ جۊر؟ Comment ? [kɔmã]   [kɔmɒ̃]
چنی؟ Combien ? [kõbjẽ]   [kõbjæ̃]
هالیم نمۊئٱ Je ne comprends pas.   [ʒœ nœ kõpʁ̥ã pɔ]   [ʒø nø kõpʁ̥ɒ̃ pa]
آری هالیم بی. Oui, je comprends. Except when responding to a negatively posed question, in which case Si is used preferentially over Oui   [wi ʒœ kõpʁ̥ã]   [wi ʒø kõpʁ̥ɒ̃]
هومدٱنڳم Je suis d’accord. D’accord can be used without je suis. [ʒə sɥi d‿akɑɔ̯ʁ] [ʒə sɥi d‿akɔ:ʁ]
کمک! Au secours! (à l’aide !)   [o sku:ʁ]   [o søku:ʁ]
د چ گاتی... ؟ À quelle heure [a kɛl ɛʁ]
اْمرۊ Aujourd'hui [ɔʒord‿wi]
میٛ تۊنیت دم کمک بٱکیٛت؟ Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? / Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît ? (formal) or Peux-tu m’aider s’il te plaît ? / Pourrais-tu m’aider s’il te plaît (informal) [puve vu m‿ɛ:de s‿ɪl vu plɛ] [puve vu m‿ede s‿il vu plɛ]
دٱس ڤ اۉ ها د کوجا؟ Où sont les toilettes ? [u sõ le twalɛt]   [u sõ le twalɛt]
شئما اْنڳلٛیسی قسٱ میٛ کیت؟ Parlez-vous (l') anglais ? / Est-ce que vous parlez (l') anglais ?   [ɛs kə vu paʁle l‿ãɡlɛ]   [paʁle vu ɑ̃ɡlɛ]
ماٛ نمیٛ تۊنم فرانساٛیی قسٱ بٱکم. Je ne parle pas français. [ʒə nə paʁl pɔ fʁãsɛ] [ʒə nə paʁl pa fʁɑ̃sɛ]
ماْ ناونم. Je (ne) sais pas.   [ʒə se pɔ] [ʒə (nə) sɛ pa]
ماْ دونم. Je sais. [ʒə sɛ]/[ʒə se] [ʒə sɛ]
ماْ تشنمٱ. J’ai soif. (literally, "I have thirst") [ʒ‿e swaf] [ʒ‿e swaf]
ماْ گوسنمٱ. J’ai faim. (literally, "I have hunger") [ʒ‿e fẽ] [ʒ‿e fɛ̃]
هالت خۊئٱ؟ / هال ۉ بارت خۊئٱ؟ / ڤٱزت خۊئٱ؟ Comment allez-vous ? (formal) or Ça va ? / Comment ça va ? (informal) [kɔmã t‿ale vu] [kɔmɑ̃ t‿ale vu]
ماْ(فرٱ) خۊئم/ اوزا (فرٱ) خۊئٱ// هٱمٱ چی (فرٱ) خۊئٱ Je vais (très) bien (formal) or Ça va (très) bien. / Tout va (très) bien (informal) [ʒə vɛ (tʁɛ) bjẽ] [ʒə vɛ (tʁɛ) bjɛ̃]
ماْ(فرٱ) هالم خراڤٱ/ هال و بال (فرٱ) گٱنٱ/ هٱمٱ چی(فرٱ) گٱنٱ Je vais (très) mal (formal) or Ça va (très) mal / Tout va (très) mal (informal) [ʒə vɛ (tʁɛ) mal] [ʒə vɛ (tʁɛ) mal]
ماْ خۊئم/نزیک ڤ میٛنجا/ هٱمٱ چی خۊئٱ/نزیک ڤ میٛنجا Assez bien or Ça va comme ci, comme ça or simply Ça va. . (Sometimes said: «Couci, couça.» , informal: "bof") i.e. «Comme ci, comme ça.») [ase bjẽ] [ase bjɛ̃]
ماْ خۊئم. Ça va bien. [sa vɔ bjẽ] [sa va bjɛ̃]
(چتۉر) می‌ تۊنم دتۊ کمک بٱکم/ کمک میٛهایت؟ / ایما کمک میٛهایم! (Comment) pourrais-je vous aider ? Avez-vous besoin d'aide ? Nous avons besoin d'aide! [(kɔmã) puʁaɪ̯ʒ vuz‿ɛ:de] [(kɔmɑ̃) puʁɛʒ vuz‿ede]

سرچشمٱڤیرایئشت