زڤوݩ جاڤٱنٱ ڤ زڤونؽ گوتٱ مۊئٱ کاْ ڤ تۉر قانۊنی د ڤلات یا راسگاٛ د ڤلات کاْ د تٱڤانایی ڤٱز قانۊنؽا خاس او راسگٱ بٱرهٱردار ٱ، گلٛٱڤرچی بیٱ.

مٱمۊلٱن زڤونؽ ڤ داسوݩ زڤوݩ رٱسمی گلٛٱڤرچی مۊئٱ کاْ بؽشتر نفۊس ڤ ڤٱ قسٱ مؽکٱن (زڤوݩ زایاراٛیی). ڤلی ڤ دلٛیلٛ بیئن جامعٱیا چٱن زڤونٱ یا ڤ دلٛیلٛ ڤیرداری یٱکاگیری زایاراٛیی یاٛ ڤلات هادش اؽ دۏ ڤ یٱک مونتٱبق نۊئٱن یا «زڤوݩ زایاراٛیی» یٱکؽ د «زڤونؽا رٱسمی» بۊئٱ.

هٱمچنیݩ، قرؽ د سامونجایا جهونی، سی سامونداٛیی اْرتباتات ۉ جلٱسٱیا، سی اومۊر خوشو زڤوݩ رٱسمی تٱریف مؽکٱن. سی نمۊنٱ، سامونجا ملٱل یٱکاگرتٱ، شٱش زڤوݩ (عرۉیی، اْنڳلٛیسی بریتانیایی، چینی، رۊسی، اْسپانیایی، فرانساٛیی)ڤ داسوݩ زڤوݩ جاڤٱنٱ تٱریف کردٱ.


سرچشمٱڤیرایئشت