نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

زۊن فلامانی زۊن هولندی هٱچایٱکاریا ڤولات بلجیکٱ و یاٛ گلٛ د دۏ زۊن جاڤٱنٱ ای ڤلات ٱ.[۱]

مؽنونٱیا

هیل نڤشتڤیرایئشت

ڤولاتشناسیڤیرایئشت

ای زۊن د ڤولات بلجیک هٱچایٱ مۊٱ

هٱچایٱ کاریاڤیرایئشت

ٱسگدۊنیڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت