زۊن لاتین یاٛ گئل زۊن د هۊنڤادٱ زۊنا ایتالیکٱ و چی بیشتر زۊنا اورۊپایی یاٛ گئل د لشکیا هۊنڤادٱ زۊنا ایتالیکٱ .[۱]ای زۊن د رۊزگاری یاٛ گئل د بٱرجایا مینجایی اورۊپا فئرٱ هٱچایٱکار داشتٱ ای زۊن زۊن جاڤٱنٱ اٛمپراتۊری رۊم بیٱ.

لاتین
lingua Latina
هٱچایٱ بیئنی د کۊمٱرٱ ڤولات رۊم، اٛمپراتۊری رۊم، سٱدٱیا مینجایی و سٱدٱیا تازٱٱ شایی ٱرمنی کیلیکیٱ (ڤا داسۊن زۊن فرانکا) ڤاتیکان
راساگٱ هارگه افتونشین اوروپا
شومارٱ هٱچایٱکوݩ نادیار  (ڤیرگار سیش نی)
هونڤادٱ زڤون
سامونٱ نیسٱنن لاتين
رٱڤشت جاڤٱنن
زڤون میزونکاری بیٱ دۊنسمٱنگٱ زۊن شناسی دۊنسمٱنیجا روم
رارینٱیا زڤون
ISO 639-3
Roman Empire map.svg
راساگٱیایی کاٛ هٱچایٱکاریا زۊن لاتین اۊچاٛ بینٱ.
دئمادارتری بٱرد نیسسٱ دیار بیٱ د زۊن لاتین

سرچشمٱڤیرایئشت

  1. Sandys, John Edwin (1910). A companion to Latin studies. Chicago: University of Chicago Press. pp. 811–812.