زیشت یا زئشت شناسی یٱکؽ د دونسمٱنیا پایٱ ئا کاْ ڤا زیشت آیم ۉ هٱر چؽ کاْ زیشت دارٱ ها د اْرتبات.

نوم ۉ نشوݩڤیرایئشت

کامل بیاْڤیرایئشت

لٛٱشکؽاڤیرایئشت

ڤنو لٛٱشکؽا ٱسلی زیشت شناسیٱن:

عٱسگدونیڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت