نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

سٱنعٱت یٱکیٛ د لٛشگؽا اومۊریٱ ک مۊٱ بۉیی ک یاٛ گلٛ کوملوسٱ ک کنشتگرؽایی یاْ ناْ ک د ڤٱر گرتٱ راس کردن، دریتچ کردن ۉ ڤ کار گرتن یاٛ دسٱ چیا ساخت دٱس آیم هیسن د ڤٱر میرٱ.


سرچشمٱڤیرایئشت