موبارٱکشای لورستانی، سٱردیار ڤ شاخوشین لورستانی، د سٱدٱ چارم مادیار زاٛنؽ میکرد و هومداد باتاهاٛر هٱمٱدانی (باباطاهر همدانی) بیٱ. شاخوشین یکی د کٱسیا سٱردیار آیین یارسان ٱ.[۱]

سرچشمٱڤیرایئشت

  1. صفی‌زاده بوره‌که‌ای، صدیق، پیران و مشاهیر اهل حق، چاپ نخست، تهران: حروفیه ۱۳۸۷