صنعت یه گل د لشگیا اموریه که موئه بوئی که یه گل کوملوسه که کنشتگریایی یه نه که د ور گرته راس کردن، دریتچ کردن و وه کار گرتن یه دسه چیا ساخت دس آئم هیئن د ور میئره.


سرچشمهڤیرایئشت