ساٛئد سٱفدٱر هۏساٛنی (زمار ڤابیٱ ۱۳۳۳،ایذٱ- تاایساْ) راٛئیس ۉ اندوم هاٛئٱت عامل سٱندۏق تۉسعٱ ملٛی ایران مین دۉلٱت یازٱئم کومرٱ ڤلات اْسلامی ایران هؽ ۉ ڤٱزیر کار ۉ اومۊر اْجتماعی د ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ ۉ دئماش ڤٱزیر اومۊر اْقتسادی ۉ دارایی د ۱۳۸۳ تا تموم بیئن دۉلٱت دۏئم ساٛئد موهٱمٱد خاتمی بیٱ. ڤاٛی دارای مٱدرٱک دۏکتۏرا د رشتٱ اْقتساد کشاڤٱرزی د دانشگا ساسکاچوان بیٱ ۉ ایساْ عۏزڤ هاٛئٱت علمی دانشیار دانشکدٱ اْقتساد ۉ تۉسعٱ کشاڤٱرزی دانشگا تاٛرو هؽ. ڤاٛی د سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ دارای سابقؽا اْجرایی ۉ مودیریٱتی موتعٱددؽ د نهادؽا دۉلٱتی ایران بیٱ. هٱمچنيݩ ڤاٛی دارای گرایش اسلا تٱلٱبی هؽ ۉ فٱعالٛیٱتؽای سؽاسیشاْ د چارچۊ هزبؽا اسلاتٱلٱب ایران انجام ماٛیٱ.[۲]

صفدر حسینی
Safdar Hosseini 01 (cropped).jpg
Chairman of the National Development Fund of Iran
مٱشغۊل ڤ کار

1 October 2013 – 2 July 2016

سٱرکومرٱ Hassan Rouhani
نوئا د Mohammad Reza Farzin[۱]
دما د Ahmad Dost Hosseini
Minister of Finance
مٱشغۊل ڤ کار

2 November 2004 – 14 August 2005

سٱرکومرٱ Mohammad Khatami
نوئا د Tahmasb Mazaheri
دما د Davoud Danesh Jafari
Minister of Labour and Social Affairs
مٱشغۊل ڤ کار

19 August 2001 – 2 November 2004

سٱرکومرٱ Mohammad Khatami
نوئا د Hossein Kamali
دما د Nasser Khaleghi
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن چوٙأ:Birth year and age
Izeh, Iran
زایارٱڤٱنی Iranian
پارتی سؽاسی Islamic Iran Participation Front
بٱچٱیا Fatemeh
جاگٱ آمۊختارکاری Shiraz University
University of Saskatchewan

زئناٛیی نومٱڤیرایئشت

دۏکتۏر هۏساٛنی د سال ۱۳۳۳ د شٱئرسوݩ ایذٱ متولد بی. ڤاٛی د سال ۱۳۷۴ ڤا درٱجٱ دۏکتۏرا د دانشگا ساسکاچوان کانادا د رشتٱ اْقتساد کشاڤٱرزی فارغ التحسیل بی ۉ کار خوشاْ ڤا عۏزڤیٱت د هاٛئٱت علمی دانشگا تاٛرو شرۊ کرد.

دۏکتۏر ساٛئد سٱفدٱر هۏساٛنی د فاسلٱ سالؽا ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ موشاڤر سازمان بٱرنامٱ ۉ بۊدجٱ ۉ در سال ۱۳۷۶ اوستاندار آستۊن چارمال بٱختؽوری بی. ڤاٛی د سال ۱۳۷۹ موعاڤن اومۊر تۉلٛیدی سازمان مودیریٱت ۉ بٱرنامٱ ریزی کشڤٱر ۉ د سال ۱۳۸۰ د کابینٱ دۏئم آقای خاتمی ڤا رۉتریݩ رٱی مٱجلس شیشم، ڤٱزیر کار ۉ اومۊر اْجتمایی ۉ د سال ۱۳۸۳ ڤٱزیر اومۊر اْقتسادی ۉ دارایی بی. نومبوردٱ ایساْ عۏزڤ هاٛئٱت علی ۉ دانشیار دانشکدٱ اْقتساد ۉ تۉسعٱ کشاڤٱرزی، پٱردیس کشاڤارزی ۉ سٱرچشمٱیا تبیعی، دانشگا تاٛرو فٱعالٛیٱت مؽکٱ.


ساٛئد سٱفدٱر هۏساٛنی د دبیرسوݩ دۏکتۏر هساویی ٱڤاز دیپلوم خوشاْ گرت. دئماتر د گرتن درٱجٱ لٛیسانس ۉ کارشناسی ٱرشٱد د دانشگا شیراز، د رشتٱ اْقتساد کشاڤٱرزی، د ڤزارٱت کشاڤٱرزی شرۊ ڤ کار کرد. ڤاٛی د سال ۱۳۷۴ ڤا درجٱ دۏکتۏرا د دانشگا ساسکاچوان کانادا د رشتٱ اْقتساد کشاڤٱرزی فارغ التٱهسیل بی‌. دۏکتۏر ساٛئد سٱفدٱر هۏساٛنی کار خوشاْ ڤا عۏزڤییٱت د هاٛئٱت علمی دانشگا تاٛرو شرۊ کرد. دۏکتۏر ساٛئد سٱفدٱر هۏساٛنی د فاسلٱ سالؽا ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ موشاڤر سازمان بٱرنامٱ ۉ بۊدجٱ ۉ د سال ۱۳۷۶ اوستاندار چار مال بٱختؽوری بی. ڤاٛی د سال ۱۳۷۹ موعاڤن اومۊر تۉلٛیدی سازمان مودیریٱت بٱرنامٱ ریزی کشڤٱر ۉ د سال ۱۳۸۰ د کابینٱ دۏئم آقای خاتمی ڤا رۉتریݩ رٱی مٱجلس شیشم، ڤٱزیر کار ۉ اومۊر اْجتمایی ۉ د سال ۱۳۸۳ ڤٱزیر اومۊر اْقتسادی ۉ دارایی بی.

پیشنٱیا دیرڤیرایئشت

د هنی سابقؽا ایشو مۊئٱ ڤ مۉردؽا زؽر اْشارٱ کرد:

- موشاڤر اوستانداری کوگلۊیٱ و بۊیرٱمٱد - راٛئیس سازمان تعاڤون رۊستویی آستۊن خۊزسو - مودیر عامل شرکٱت خٱدٱمات همایٱتی کشاڤٱرزی ایران - موشاڤر گورۊ اْقتساد کشاڤٱرزی دانشگا تاٛرو - موشاڤر سازمان مودیریٱت ۉ بٱرنامٱ ریزی کشڤٱر - اوستاندار چارمال بٱختؽور - موعاڤنٱت اومۊر تۊلٛیدی سازمان مودیریٱت ۉ بٱرنامٱ ریزی کشڤٱر - موشاڤر ڤٱزیر کشڤٱر - ڤٱزیر کار ۉ اومۊر اْجتمایی - عۏزڤ هاٛئٱت اومٱنا دانشگاؽا ڤارگٱ آستون اْسفهوݩ - عۏزڤ کومیتٱ بٱرسی نٱشریا ڤزارٱت عولۊم، تٱهقیقات ۉ فٱناڤٱری - عۏزڤ هاٛئات علمی ۉ دانشیار دانشگا تاٛرو - مودیر گورۊ دانشکدٱ اْقتساد کشاڤٱرزی دانشگا تاٛرو

جایزٱ ۉ نشوناڤیرایئشت

گرتن گیرینج ٱڤٱل د دۉرٱ دۏکتۏرا اْقتساد کشاڤٱرزی دۊنسمٱنیجا ساسکاچۊان کانادا ۉ گرتن بۊرسیٱ اؽ دۊنسمٱنیجا.

نڤشتٱیاڤیرایئشت

دۏکتۏر هۏساٛنی ڤا نڤشتن ۉ تٱرجۏمٱ ساْ کتاو ۉ چاپ چٱندین مٱقالٱ د زٱمینٱ اْقتساد کٱلان، سؽاسٱت‌ؽا کشاڤٱرزی، اْقتساد خاک ۉ موهیت زیست، بازاریابی ۉ اْجرای چٱن تٱر ملٛی تٱهقیقات اْقتسادی د عٱرسٱ علمی فٱعالٛیٱت مؽکٱ.

سرچشمٱڤیرایئشت

  1. چرا طیب‌نیا به معارفه صفدر حسینی نرفت؟
  2. چه کسی مدیرعامل شستا می‌شود بازتاب آنلاین