نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

ئاٛد پاک یا ئاٛد قؽام یٱکؽ د رۊزؽیا تٱتیلٛ د سال مٱسیی کاْ ھومبراوٱرٱ ڤا یٱکؽ د یاٛشٱمٱیا مونڳ مارس یا آڤریل . مٱسییا چنی ٱتقات دارٱن کاْایسا مٱسیناْ د اؽ رۊز کٱشینٱ ڤ سٱلٛیب دوڤرتٱ د نۊ زنٱ بیٱ .

ئاٛداْ پاک
Resurrection (24).jpg
جۊر مٱسیی، رٱزشتی
موهم بیئن جٱشناْ رٱستاخیز ایسا
جٱشنیا نازارکاری خوینٱ ئاٛداْ پاک
رسم و روسۊم نماز
ڤیرگار متغیر, متغیر, date of Easterچوٙأ:Infobox holiday/wd
هومپیڤٱند ڤا ئاٛد پٱساٛ، چوارشٱمٱ خاکشتٱر

سأرچئشمەڤیرایئشت