فئلئسطین

فئلئسطینعأرأڤی: فلسطین، د عئبری:ארץ ישראל) و د حال و بار ڤیرگارمأن و د گات روٙم دئمادار د راساگە یی کئ مینجا دریا مدیترانە و بال ئو گئلال ئوردون جاگئر بییە می گوتئنە.

عأسگ ماڤارە یی د فئلئسطین، سال ۲۰۰۳


سأرچئشمەڤیرایئشت