فرانسیس فورد کاپولا (7 آڤریلٛ 1939 زایشتی، دیترویت، میشیگان) یٱکؽ د نوم دؽارتری کارگٱردانؽا ۉ تٱهیٱ کنؽا اْمریکایی ایتالٛیایی تبار سینما هالٛیڤۊد ئٱ. ڤٱ ڤ جۏز کارگٱردانی، فیلٛم نومٱ نیس هٱم هؽ، شراو دا ۉ ستٱ مؽکٱ، مجلٱ چاپ مؽکٱ ۉ سهاو هوتل هٱم هؽ. ڤٱ ناْ بؽشتر سی دۏرس کردن را ساْ تایی بوئٱ ڤٱنٱ میؽ شناسٱنش. ڤٱ برٱندٱ پٱنج تا اوسکار کاْ یٱکؽش اوسکار خٱستری فیلم، یاٛ اوسکار خٱستری کارگٱردانی ۉ ساْ اوسکار خٱستری فیلٛم نومٱ بیٱ. کاپولا هٱمچنی برٱندٱ چار گولدن گلۊب ۉ دۏ موگ تلا کٱن بیٱ.

Francis Ford Coppola 2011 CC.jpg

زناٛییڤیرایئشت

کوپولا در ۱۹۳۹ در دیترویت اوما ڤ دیر ڤلی بٱچاٛییۉ نوجڤونی خوشاْ د نیویورک هومرا ڤا هونڤادٱ اْمریکایی ایتالٛیایی خوش گوئارٱن. بوئٱش کارمینٱ کوپولا آهٱنڳساز ۉ مۊسیقیدان درارکستری شٱئرسوݩ (دیترویت)فلۊت مؽزٱ ۉ داش بازیگٱر بی. ڤٱ د بٱچاٛیی سٱختؽ ناْ ڤ خاتر فلٱج ٱتفال دما سٱر نؽا. ڤٱ مٱدرٱک خوش ناْ د نیسموݩ نمایشی د دانشگا هوفسترا گرت ۉ دما ڤٱ ڤ دانشگا کالٛیفورنیا د لوس آنجلس ڤ تٱئسیلٛ فیلٛم‌سازی پٱرداخت. ڤٱ کار خوشاْ د سینما ڤا دٱسیاری راجر کورمن شرۊع کرد ۉ د چٱن فیلٛم ڤ عونڤانؽا موختٱلف ڤٱ ناْ یاری کرد.ڤٱ ٱڤٱل ٱڤلی فیلٛم نومٱ خوشاْ ڤا نوم ۰پیلما. پیلما)نۏئشت ۉ د سال ۱۹۶۳ ٱڤلی فیلٛم خوشاْ ساخت ۉ د چار سال دما ڤٱ مٱشغۊل فیلٛم نومٱ نۏئشتن بی ڤٱ تونس د سال ۱۹۶۶ برٱندٱ اوسکار بؽتری فیلٛم‌نومٱ اْقتباسی بۊئٱ. د سال ۱۹۶۶ کومپانی موستٱقل فیلٛم زئوتروپ ناْ هومرا ڤا جورج لۊکاس تٱسیس کرد. ٱڤلی فیلٛم اؽ کومپانی ڤ کارگٱردانی جورج لۊکاس ۉ تهیٱ کننٱندگی کوپولا بی. دۏئمی فیلٛمؽ کاْ ڤ اؽ تۉر تهیٱ بی تونس د پٱنج رشتٱ جایؽزٱ اوسکار نامزٱد بۊئٱ کاْ یٱکؽ د اؽ نامزدیا جایؽزٱ بؽتری فیلٛم بی. تکیٱ کلام بوئٱ هونڤادٱ هٱمچنی تکیٱ کلام دون کرلونٱ د فیلٛم بوئٱ ڤٱنٱ ۱ باعس بی کاْ کانگسترؽا ۉ مافیاییا اْمریکا د تکیٱ کلام (پیشنهادؽ مؽدٱم کاْ نٱتونٱ رٱد بٱکٱ)اْستقبال فراٛ کردن ۉ یٱکؽ د تکیٱ کلامؽا رایج ڤنو بی.

فیلٛم شناسیڤیرایئشت

جایزؽاڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت

Wikipedia contributors، «Francis Ford Coppola،» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Ford_Coppola&oldid=196316730 (accessed March 6, 2008).