فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم هومبٱراڤٱرٱ ڤا تسلط سریشت و د راستی آموختار اومۊری زایارٱیی سریشتٱ. گات زهشت دار بیئن ای ڤیر و باڤٱرکو د سال ۱۷۵۸ هوم گاتق ڤا «تابلو اومۊری» دوگتور کناٛ رٱڤٱندیار ای ڤیر و باڤٱرکو تا سال ۱۷۷۶ یئنی د گات دٱرتیج کاری کتۉ نوم دیار و ٱرزایشتدار «ثروت و زایارٱیا» آدام اٛسمیت.

سرچشمٱڤیرایئشت