سقۊت شاهین ساْ(فیلٛم) (ڤ اْنڳلٛیسی|Black Hawk Down) یاٛ فیلٛم ۱۴۴ داٛیقاٛیی ڤ کارگٱردونی ریدلی اْسکات ڤا بازی جاش هارتنت کاْ راسیار ڤلات ڤلاتچٱیا یٱکاگرتٱ اْمریکا ئٱ.ای فیلٛم یاٛ مٱتٱل راسی ئٱ د جٱنڳ موگادیشو.

سقۊت شاهین ساْ
کارگردون ریدلی اْسکات
تهیه کار جری بروکهایمر
نویسیار مارک بوودن
بازیگریا

جاش هارتنت
ایڤان مٱک‌گرگور
ڤیلٛیام فیکنر
سام شپارد

تام سایزمور
دنگ هانس زیمر
فیلم گرتن اْسلاڤمیر اْزودیاک
تدوین پیترو اْسکالیا
شرکت‌
راسیاری
درتیچ کار کولمبیا پیکچرز
گات
۱۴۴ دیقه
ولات امریکا
زون اْنڳلٛیسی
هزینهٔ فیلم ۹۲ ملٛیوݩ دۏلٛار
فروش گیشه ۹۲ ملٛیوݩ دۏلٛار

سرچشمٱڤیرایئشت