نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات ترکیه قیصریه یه گل د شهریا ولات ترکیه ئه که ها د آستون قیصریه .

مؽنونٱیا

ولاتشناسیڤیرایئشت

نفوسڤیرایئشت

کس هان د ای شهر

هنرڤیرایئشت

ورزشتڤیرایئشت

سرچشمهڤیرایئشت