لوئی نوم یٱکؽ د آستۊنؽا ڤلات تایلند ٱ کاْ مؽنجاڤٱنش شٱئر لوئی ٱ. اؽ آستۏن ها د شومال ٱفتاوزنوݩ ڤلات تایلند ۉ اؽ آستۊن یٱکؽ د پورنوفۊستری آستۏنؽا ڤلات تایلند ٱ. آستۊنؽا هومسا اؽ آستۊن ڤنونٱن: نوگ خای، اودن تانی، نونگ بائو لامفو،خون کائن، فیتچابون ۉ فیتسانولوک. اؽ آستۊن ڤا ڤلاتؽا ڤیتنام ۉ لائوس هوم مٱرز ٱ ، مؽنجاڤٱن اؽ آستۊن پورٱ د کۏیایی کاْ دشو فرٱ بغ هؽ کاْ نوم دیارترینشو کۏیا فو کارادوئنگ ۉ فو رۉئٱ آن.

لوئی
เลย
آستۊن
Loeip.jpg
باٛرٱقلوئی
باٛرٱق
Official seal of لوئی
نشوݩ
جاگٱ آستۊن لوئی د نٱقشٱ تایلند
جاگٱ آستۊن لوئی د نٱقشٱ تایلند
ڤلات  Thailand
مؽنجاڤٱن شٱئر لوئی
دۉلٱت
 • فرماندار ڤیروج جیوارانگ سان
جادیارکن گٱپ کلونکاری آیم
 • د (2009) 0.731 (medium)
راساگٱ گاتی گات اْستاندارد تایلند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ تلٛفوݩ 042
رازینٱ ایزو ۳۱۶۶ TH-42
پلاک ماشیݩ เลย
دؽارگٱ http://www.loei.go.th/

ڤلات نشینیڤیرایئشت

اؽ آستۊن پورٱ د کۏ نوم دیارترینشو کۏیا فو کرادوئنگ ۉ فو روئٱ آن ۉ مؽنجاڤٱن اؽ آستۊن شٱئر لوئی یٱ کاْ زمین حاسلخیزی دارٱ، گلال لوئی د هٱمٱ جا لوئی مؽ گوئارٱ، سرچشمٱ اؽ گلال راساگٱ مکونگٱ کاْ ها د نزیک مٱرز اؽ آستۊن ڤا ڤلات لائوس، فو ثاپ بوئک بلنڳ تری کۏ ٱ کاْ ها د رشتٱ کۏیا راساگٱ فتچابون ۉ اؽ رشتٱ کۏ سٱرتاسٱر آستۊن لوئی ناْ گرتٱ. د نٱتیجٱ یاٛ گرمی ۉ سٱردی ۉ هٱڤٱ بؽشتر د 40 گرینج نمۊنٱ ۉ کاْ کولٱن اؽ آستۊن بٱرف دش نمیا.کاْ فو کرادوئنگ جۏز پارک زایاراٛیی فو کرادوئنگٱ ۉ غیر د ڤٱ د اؽ آستۊن دۏ ساْ تا پارک زایاراٛیی هنی هٱم هؽ. بهرجا ٱفتاونشیݩ اؽ آستۊن هٱم مؽ رٱسٱ ڤٱ بلنڳ تری کاْ یا ڤلات تایلند کاْ ڤا نوم رشتٱ کاْ لوآنگ پرابانگ نوم دیارٱ.

ویرگار و نشودیارکنیاڤیرایئشت

د پایٱ ٱفسانٱ یا ڤ دٱس خلکی کاْ مال چیانگ سائن بیینٱ رٱ ڤٱندیاری بیٱ. خون فوا موانگ هٱم رۊستا دان کوا ناْ رٱ ڤٱندیاری کرد ۉ بانگ کلانگ هائو رۊستا دان سای ناْ رٱ ڤٱندیاری کرد، قٱتی ۉ بلابارشت باعس بی کاْ خلک اؽ دهاتؽا رۉئٱن د اؽ آستۊن ۉ اؽ آستۊن رٱ ڤٱندیاری مۊئٱ د سال 1907 زایشتی شا چولالونگ کورن لوئی ناْ دۏرس کرد. نشو دیارکن آستۊن لوئی یاٛ استوپا ٱ کاْ ها د پارک زایاراٛیی فرٱ ثات سی سونگ راک کاْ ڤ دٱس شا ماها چاک راپات د شایی آیوتتایا ۉ شا چای چسا کاْ شا لان خانگ بی ڤا داسون یاٛ نشودیارکن دۊسی اؽ دۏ تا شایی قبۊل بی

بٱئرکنون دیڤونکاریڤیرایئشت

اؽ آستۊن چاردٱ تا بٱئرجا دارٱ کاْ هٱر کوم سٱرجٱم 86 تا زیربهرجا دارن کاْ در کولٛ 839 رۊستا ها د اؽ آستۊن.

 1. موئنگ لوئی
 2. نادانگ
 3. چیانگ خان
 4. پاک چوم
 5. دان سای
 6. نا هائٱ ئو
 7. فو روئٱ آ
 1. تالی
 2. ڤانگ سافونگ
 3. فو کرادوئنگ
 4. فو لوانگ
 5. فا خائو
 6. اراوان
 7. نونگ هین


آو ۉ هٱڤٱڤیرایئشت

چوٙأ:Weather box

سرچشمٱڤیرایئشت