لوگو نوم یاٛ گلٛ د آستۊنیا ڤلٛات اٛسپانیا ٱ کاٛ پاتٱختش شٱر لوگو ٱ و ای آستۊن 67 گلٛ دهسۊ دارٱ.

Flag of Lugo province.svg

سرچشمٱڤیرایئشت

چوٙأ:زیربٱرجایا خودسلادار ڤولات اٛسپانیا چوٙأ:آستۊنیا ڤولات اٛسپانیا