ماکسیمیلیان روبسپیر
Robespierre.jpg
ماکسیمیلیان روبسپیر
یٱکیٛ د رٱدیارکاریٛا ڤٱز آلیشت فرانسٱ
یٱکیٛ د ٱندومیٛا کومیتٱ نجات زایارٱیی ڤٱز آلیشت فرانسٱ
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن ماکسیمیلیان فرانسۊا ماری ایزدور دو روبسپیر
۱۷۵۸
د دۏنیا رٱتن ۱۷۹۴
پاریس،
اٛدام ڤا گیۊتین
پارتی سؽاسی ژاکۊبن
جاگٱ آمۊختارکاری دونسمٱنگٱ لۊیی لو گراند
کسم سیاستکار
دين دئیزم
اْمزا


عسگدونیڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت