نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.
موشک بالیستیک (د جور اسکاد-بی)
کشیاری د موشک V-2

موشک بالستیک (اینگیلیسی|Ballistic missile) موشک‌یایی هئن که ها روئن تا جایا فره برز(که ای بهرجا وا موتور روشنا انجوم بوئه) و باقی را نه وا وه کار گرتن آز جاذبه زمین روئن وه لا دال که وه چی یه گل سقوط وا ره دیاری خوئه.

مؽنونٱیا

هومبراور نیسسه ییڤیرایئشت

موشک بالستیک د راستی یه گل ماشینه دئن دایاری موشک، که خوش د ور گرته سامونه ره دیاری کردن و گنجایشتجا بردن مهمات ه که اساسا د ضد دالیا زمینی و ریتراز وه کار گرته موئه.

ویرگارچهڤیرایئشت

اولی موشک بالستیک وه نوم A-4 بی که مئمولند وا نوم موشک وی-۲ (هومبراور آلمانی 2-Vergeltungswaffe وا مئنی «سلاح انتقامی ۲») نوم دیار بیه که مینجا سالیا ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ زایشتی وه دس آلمان نازی و زیر ویر و باورجا ورنر فون براون د ورماخت سازیاری بیه.

جوراڤیرایئشت

موشک‌یا بالستیک د لحاظ برد و وه کار گرتن دسه بنی بوئن، ولی دوبیشتر دسه بنی ونو د پایه بردشونه.

  • موشک جئنی بالستیک کم برد(اینگیلیسی|Tactical ballistic missile):وا انازه برد ۱۵۰ تا ۳۰۰ کلومتر
  • موشکیا بالستیک TBM (اینگیلیسی|Tactical ballistic missile): وا انازه برد مینجا ۳۰۰ تا ۳۵۰ کلومتر
  • موشک بالستیک کم برد (SRBM) (اینگیلیسی|Short-range ballistic missile):وا برد کمتر د ۱٫۰۰۰ کلومتر
  • موشک بالستیک مینجابرد(MRBM) (اینگیلیسی|Medium-range ballistic missile0):وا انازه برد مینجا ۱٫۰۰۰ تا ۳٫۵۰۰ کلومتر
  • موشک بالستیک بلنگ برد (IRBM) (اینگیلیسی|Intermediate-range ballistic missile):با انازه برد ۳٫۵۰۰ تا ۵٫۵۰۰ کلومتر
  • موشک بالستیک ره ترک هوم پیوند (ICBM) (اینگیلیسی|Intercontinental ballistic missile): وا برد بیشتر د ۵٫۰۰۰ کلومتر

.[۱]


سرچشمأڤیرایئشت