اومۊری اوتریشی یا مٱکتٱب اوتریشی (آلمانی:Österreichische Schule) کاْ ڤ مٱکتٱب ڤیئن هٱم مٱشۊر ئٱ یٱکؽ د مٱکتٱبؽا ڤیر ۉ بٱڤٱرمٱنی اومۊری دٱر د جٱریان ٱسلی ئٱ کاْ ڤ سازمانؽایؽ خود-ڤ-خودی ڤ ٱساس ساز ۉ کار قیمٱتؽا تٱکید دارٱ. فٱردگرایی رٱڤش شناختی ۉ خونسا ناٛیئن پیلٛ د دؽاریا تر ڤیر ۉ باڤٱرمٱنی ڤنٱ ئٱ.سرچشمٱڤیرایئشت