نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

نیسموݩ هومبٱراڤٱرٱ ڤا دٱسٱ ڤٱت و ڤاجیایی کاٛ د ڤٱت و ڤاجیا عادی بیترٱ و سردیارترٱ و خٱلک ڤنۊنٱ مینجا خوشۊ زٱفت و رٱفت کاری میکٱن و د ڤٱنن و اٛشنٱفتن ڤنۊ هال و بالشۊ آلشت مۊٱ د هال و بال بیتری و حس غم یا شادی نٱ ڤ خوش میئرٱ.

مؽنونٱیا

گوتٱ دیاری سی نیسموݩڤیرایئشت

ڤیرگارچٱڤیرایئشت

بهر بنی نیسموݩ وا سیل وه روشت شلک منیڤیرایئشت

بیت (گوتنی)ڤیرایئشت

نٱسر(نئسئنی)ڤیرایئشت

آلشتگریا نیسمونڤیرایئشت

د دی کلی و خلک منی نیسمون نه چنی بهر بنی می کن

 • جئنی
 • ریشه دار
 • نمایشتی
 • آموزشتی


متلڤیرایئشت

گپ متلڤیرایئشت

آرنگیا نیسنی هنیڤیرایئشت

نماشت نامٱڤیرایئشت

نیسمون گوتنیڤیرایئشت

آلشتگیریا نیسمونی هنیڤیرایئشت

آلشتگریا نیسمونیڤیرایئشت

نوم گه آلشتگریا نیسمونیڤیرایئشت

 • خودزنئی نومه، خاطره، خودزندگینامه معنوی
 • زنئی نوشت
 • ویرمنیا روزانه
 • نیسمون برقی
 • گوتارمنیا برده
 • افگار، گوته یا حکیمونه
 • متل
  • نیسمون بچه یا
  • نیسمون کمیک
  • گپ متل جنایی
   • گپ متل کارآگاهی
   • گپ متل ماجراجویی
  • افسانه، فولکلور
  • خیال
  • نیسمون گوتیک
  • متل ویرگارمن
  • ترس
  • گپ متل طبی
  • متل رازینه دار
  • گپ متل فلسفی
  • گپ متل سیاسی
  • گپ متل دل رئته ای
   • متل دل رئته ای ویرگارمن
  • ساگا، ساگای حونواده یی
  • هزلیات، هجویات
  • متل دونسمنی و تخیلی
  • متل هیجودار
  • بألابارئشت


چالئشمأنی نیسمونیڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت