نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.
Art-portrait-collage 2.jpg

هونر یاٛ گاٛل دۊنسمنی و کاٛسم کٱ ڤا ڤیر و اۊ چیایی کاٛ مینجا دل آئمن ها د پیڤند و یاٛ گاٛل مٱفۊم نٱ د ڤیر آئمیزاد می رسۊنٱ.

سرچشمٱڤیرایئشت