ٱلگساندر فیلیمینگاْنڳلٛیسی: Sir Alexander Fleming) یاٛ دۏگدۏر بریتانیایی بی کاْ دیارجۊر پینی سیلین بیٱ. د سال ۱۹۴۵ ڤا خوش سرٱنجومی جاؽزٱ گر جاؽزٱ نوبل پزشگی بی. د سال 1881 زایشتی د شٱئر لاکفیلد ڤلات اْسکاتلٱند اوما ڤ دی ۉ د آمۊختارگٱ پزشگی سٱنت مری لٛٱندٱن آمۊختارکار بی. د جٱریان جٱنڳ جھونی ٱڤٱل ڤا داسون یاٛ دۏگدۏر ری زٱخمؽا اوفۊنی پاٛ جۊری مؽکرد.

ٱلگساندر فیلیمینگ
Synthetic Production of Penicillin TR1468.jpg
ڤ دیر اومایٱ د 1881
لاکفیلد، ایست آیر شایر، اْسکاتلٱند
د دۏنیا رٱتٱ د 1955
لٛٱندٱن، اْنڳلٛیس
شٱئر هوناٛیی بریتانیایی
رشتٱ باکتری شناسی، پٱر ۉ پیم کاری شناسی
نومدیٛار بیٱ سی دیارجۊری پینی سیلین
جایئزٱیا
اْمزا

سرچشمٱڤیرایئشت