ڤولات شئناسی

ڤولات شئناسی یئ گئل دوٙنئسمأنیە کئ ڤا زئمین و آئمیا و جاگە زئشت آئمیا د دیجا جاگە زئشت ڤئنوٙ چی ڤئ کئ لئردار بوٙە یا کو داشتوٙە یا گئلال داشتوٙە یا چیا هأنی دئش بوٙە ها د ئرتئڤاط.

مینۊنٱیا

نوم نئشوٙ

ڤیرگارچە

لئشکیا ڤولات شئناسی

ڤولات شئناسی طأبیعی

ڤولات شئناسی طأبیعی ڤا ڤولات شئناسی د ڤیر و باڤأر دوٙنئسمأنیا زئمین ها د ئرتئڤاط و تأمارئزیش فئمسن سریشت دونمسنی برد زمین، او زمین، هوا زمی، حاک زمین و نمونه یا جهونی علف ونیا و زئشت داریا (زئشت زمین) نه.

  • ولاتشناسی طبیئی نه بوئه چنی دسه بنی بکی:
       
شلک و بارت شناسی زمین (رئخت شناسی زمین) ولاتشناسی بال او(بال اوجا) او و هوا شناسی(هوا جاگه شناسی) و او و هوا نهادار شناسی(هوا جاگه نهادار شناسی) ولاتشناسی زئشتی
       
زمین سنجشت ولاتشناسی زئشت محیط و دیوونداری زئشت محیط یخ بنون شناسی اوشناسی و او کشیاری
       
زئشت جاگه شناسی منظره جهون آو شناسی حاک شناسی ولاتشناسی دمادار یا دمادار ولاتشناسی
 
دوٙنئسمأنیگاتیا چاروم (کوڤاتئرنئر)

ڤولات شئناسی د ئسنئی

سأرچئشمە