آماريا

بلگه آماریا
بلگه یا مینونه۵٬۳۶۴
بلگیا
(همه بلگه یا د ویکی،د ور گیرنه بلگه یا چک چنه،واگردونیا و چیا هنیه.)
۸٬۹۲۵
آماریا نه ویرایشت بکید
ویرایشت بلگه یا د گاتی که ڤیکیپئدیا دروس بیه۹۳٬۳۰۳
میانگین ویرایشت یا سی هر بلگه۱۰٫۴۵
آماریا کاریار
ثوت نام بیه کاریاریا (نوم گه اندومیا)۳٬۲۱۵
کاروریا کارکو (نوم گه اندومیا)
(کاریاریایی که د ۳۰ رو دماتر کنشتگر بینه)
۱۸
بوتیا (نوم گه اندومیا)۴
سأردیڤوٙنکاریا (نوم گه اندومیا)۱
بوروکراتیا (نوم گه اندومیا)۰
ویکیبدان (نوم گه اندومیا)۰
سازندگان حساب کاربری (نوم گه اندومیا)۰
درون‌ریزان (نوم گه اندومیا)۰
واردکنندگان تراویکی (نوم گه اندومیا)۰
معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی (نوم گه اندومیا)۰
پنهانگران (نوم گه اندومیا)۰
بازرسان کاربر (نوم گه اندومیا)۰
کاربران تأییدشده (نوم گه اندومیا)۰
آماریا هنی
کلمات در تمام صفحات محتوا۳۱۱٬۱۶۸
پیام‌های انبوه در صف۰