آماريا

بلگه آماریا
بلگه یا مینونه۵٬۳۰۷
بلگیا
(همه بلگه یا د ویکی،د ور گیرنه بلگه یا چک چنه،واگردونیا و چیا هنیه.)
۸٬۷۲۱
جانیا یا سوار بیه۰
آماریا نه ویرایشت بکید
ویرایشت بلگه یا د گاتی که ڤیکیپئدیا دروس بیه۷۱٬۷۰۷
میانگین ویرایشت یا سی هر بلگه۸٫۲۲
آماریا کاریار
ثوت نام بیه کاریاریا۱٬۸۴۲
کاروریا کارکو (نوم گه اندومیا)
(کاریاریایی که د ۳۰ رو دماتر کنشتگر بینه)
۱۷
بوتیا (نوم گه اندومیا)۴
سأردیڤوٙنکاریا (نوم گه اندومیا)۱
بوروکراتیا (نوم گه اندومیا)۰
ویکیبدان (نوم گه اندومیا)۰
سازندگان حساب کاربری (نوم گه اندومیا)۰
درون‌ریزان (نوم گه اندومیا)۰
واردکنندگان تراویکی (نوم گه اندومیا)۰
معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی (نوم گه اندومیا)۰
پنهانگران (نوم گه اندومیا)۰
کاربران تأییدشده (نوم گه اندومیا)۰
ربات‌های فلو (نوم گه اندومیا)۱
بازرسان کاربر (نوم گه اندومیا)۰
آماریا هنی
پیام‌های انبوه در صف۰