آماريا

بلگه آماریا
بلگه یا مینونه۵٬۳۵۳
بلگیا
(همه بلگه یا د ویکی،د ور گیرنه بلگه یا چک چنه،واگردونیا و چیا هنیه.)
۸٬۸۵۳
آماریا نه ویرایشت بکید
ویرایشت بلگه یا د گاتی که ڤیکیپئدیا دروس بیه۸۶٬۲۱۷
میانگین ویرایشت یا سی هر بلگه۹٫۷۴
آماریا کاریار
ثوت نام بیه کاریاریا۲٬۹۶۶
کاروریا کارکو (نوم گه اندومیا)
(کاریاریایی که د ۳۰ رو دماتر کنشتگر بینه)
۱۵
بوتیا (نوم گه اندومیا)۴
سأردیڤوٙنکاریا (نوم گه اندومیا)۱
بوروکراتیا (نوم گه اندومیا)۰
ویکیبدان (نوم گه اندومیا)۰
سازندگان حساب کاربری (نوم گه اندومیا)۰
درون‌ریزان (نوم گه اندومیا)۰
واردکنندگان تراویکی (نوم گه اندومیا)۰
معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی (نوم گه اندومیا)۰
پنهانگران (نوم گه اندومیا)۰
بازرسان کاربر (نوم گه اندومیا)۰
کاربران تأییدشده (نوم گه اندومیا)۰
ربات‌های بحث‌های ساختارمند (نوم گه اندومیا)۱
آماریا هنی
کلمات در تمام صفحات محتوا۳۰۲٬۳۸۱
پیام‌های انبوه در صف۰