نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

آلشتيا

هیچ آلشتی د انازه نبی ,  ۴ سال پیش
م
Mogoeilor بلگه چاپن نه بی یه که یه گل واگردونی داشوئه د جاپون جا وه جاکاری کرد
۴۷٬۳۸۵

ویرایشتیا