نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

سرچشمٱیا کتاو

پاٛ جۊری سی سرچشمٱیا کتاو

د هار نومگٱ اؽ هوم پاٛڤٱنؽا د دؽارگٱیا هنی اومایٱ کاْ کتاویا نۊ ۉ دٱس دۏئم مؽ فرۊشٱن، ۉ هٱمچنو شایٱد دونسمٱنیا بؽشترؽ راجع ڤ کتاو هاستنی شما داشتۊئٱن: