ڤیرگار بٱلگٱ

‏۲۴ ژۊئٱن ۲۰۲۰

‏۵ آگوست ۲۰۱۹

‏۵ آڤریل ۲۰۱۹

‏۴ آڤریل ۲۰۱۹

‏۳ آڤریل ۲۰۱۹

‏۲ آڤریل ۲۰۱۹

‏۱ آڤریل ۲۰۱۹

‏۳۱ مارس ۲۰۱۹

‏۳۰ مارس ۲۰۱۹

‏۲۹ مارس ۲۰۱۹

‏۲۸ مارس ۲۰۱۹

‏۲۷ مارس ۲۰۱۹

‏۲۶ مارس ۲۰۱۹

‏۲۵ مارس ۲۰۱۹

‏۲۴ مارس ۲۰۱۹

‏۲۳ مارس ۲۰۱۹

‏۲۲ مارس ۲۰۱۹

‏۲۱ مارس ۲۰۱۹

‏۲ دسامر ۲۰۱۸

‏۱۵ ژۊئٱن ۲۰۱۸

‏۱۴ ژۊئٱن ۲۰۱۸

‏۱۳ ژۊئٱن ۲۰۱۸

‏۱۲ ژۊئٱن ۲۰۱۸

‏۲۵ ماٛی ۲۰۱۸

گٱپسالتر ۵۰