ڤیرگار بٱلگٱ

‏۲۲ دسامر ۲۰۱۸

‏۲۱ دسامر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۶ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۰ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۸ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۴ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۶ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۵ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۴ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۳ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۲ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۱ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۳۰ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۹ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۸ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۷ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۶ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۵ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۴ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۳ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۱ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۰ سپتامر ۲۰۱۵

‏۱۹ سپتامر ۲۰۱۵

‏۱۸ سپتامر ۲۰۱۵

گٱپسالتر ۵۰