ڤیرگار بٱلگٱ

‏۱۴ ژۊئٱن ۲۰۲۰

‏۸ مارس ۲۰۱۹

‏۱۲ ژۊئٱن ۲۰۱۸

‏۱۱ ژۊئٱن ۲۰۱۸

‏۱۲ فڤریٱ ۲۰۱۶

‏۱۷ نوڤامر ۲۰۱۵

‏۱۸ سپتامر ۲۰۱۵

‏۲۵ ژۊئٱن ۲۰۱۵

‏۱۸ ژۊئٱن ۲۰۱۵

‏۱۳ ژۊئٱن ۲۰۱۵

‏۱۰ ژانڤیٱ ۲۰۱۵

‏۲ فڤریٱ ۲۰۱۴